شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي

با سلام خدمت دوستان گرامی شما می توانید نسبت به مطالعه و دریافت فایل شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي

شناخت-ديدگاه-مديران-مدارس-در-خصوص-نحوه-نظارت-آموزشيشناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي در حجم 96 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

بررسي تحقيات مشابه در ايران :

پژوهش اول :

بررسي انواع شيوه هاي نظارت و راهنمايي آموزشي و اثرات آن در مدارس كودكان استثنايي كرمان .

پژوهشگر :زهره گلكارپروين

استا راهنما : نعمت ا… موسي پور
سوالات پژوهش

1.                 براي اجراي نظارت مديران ازچه شيوه هايي استفاده مي كنند .

2.                 براي اجراي نظارت سرپرستان آموزشي از چه شيوه هايي استفاه مي كنند .

3.                 چه ابعادي از نظارت وراهنمايي آموزشي را مديران در نظر مي گيرند .

4.                 چه ابعادي از نظارت وراهنمايي آموزشي را سرپرستان در نظر مي گيرند.

5.                 نظر معلمان درباره اثرات نظارت مديران بركارشان چيست

6.                 نظر معلمان درباره اثرات نظارت سرپرستان آموزشي  بركارشان چيست  .

7.     نظر و پيشنهاد معين راجع به نظارت مديران چيست ؟

8.     نظر و پيشنهاد معين راجع به نظارت سرپرستان چيست .

9.       چه شيوه اي مي تواند براي نظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس كودكان استثناييي استان كرمان با توجه به وضع موجود سودمندتر باشد ؟

روش تحقيق :توصيفي (زمينه يابي)- ابزارجمع آوري اطلاعات پرسشنامه .

جامعه آماري : كليه مديران (47نقر)سرپرستان آموزشي (30نفر)معلمين مدارس (420نفر)قبل از دبستان و دبستان استثنايي استان كرمان.

جامعه نمونه : 30 نفرازمديران و 30 نفرازسرپرستان آموزشي و 60 نفر از معلمين .

نتايج : پس از تجزيه و تحليل آماري اطلاعات جمع آوري شده نتايج زير حاصل شده است .

فعاليتهاي اجرايي توسط مديران و سرپرستان آموزشي در حد زياد فعاليتهاي برنامه تحصيلي توسط مديران و سرپرستان آموزشي در حد متوسط اجرا مي شود . و فعاليتهاي آموزشي درس توسط سرپرستان آموزشي در حد كم اجرا مي شود .شيوه ها مستقيم نظارت در حد كم توسط سرپرستان آموزشي شيوه هاي غير مستقيم نظارت در حدمتوسط توسط سرپرستان آموزشي وو شيوه هاي ديگر نظارت در حدزياد توسط مديران و سرپرستان آموزشي انجام مي شود.

اجراي نظارت به شيوه فعلي تاثيري بر عملكردمعلمان ندارد . با توجه به امكانات سازمان آموزش و پرورش كودكان استثنايي استان كرمان شايدبتوان پيشنهادكرد كه اجراي شيوه نظارت معلم محور مفيد واقع شود و احتمالا بامشكلات عديده اي مواجه شود.


روش وطرح نمونه گيري (روش نمونه گيري )

نمونه آماري عبارت است از مجموعه اي از نشانه ها كه از يك قسمت يك گروه يا جامعه اي بزرگترانتخاب مي شود بطوريكه اين مجموعه معرف كيفيات وويژگيهاي آن قسمت گروه يا جامعه بزرگترباشد و يا نمونه گيري يعني انتخاب تعدادي از افرادحوادث و اشياء از يك جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه .

با توجه به تعداد جامعه آماري دراين پژوهش ، پژوهشگر نصف جامعه رابه عنوان نمونه موردنظرانتخاب نموده است تا اينكه هم نتايج دقيقترباشدوهم نتايج مورد نظررابهتربتوان به جامعه تعميم داد.وشيوه نمونه گيري دراين پژوهش نمونه گيري منظم ياسيستماتيك بوده است .

برآوردحجم نمونه :

با توجه به تعداد311 نفرجامعه آماري تقريباً 50% ازجامعه آماري به عنوا ن نمونه آماري انتخاب شده اند كه حدود160 نفرشركت كننده دراين تحقيق بودند كه حدود11 عددپرسشنامه عودت داده نشدويادرست پرنشده بودو داراي مشكل بود وحدوداً 149 پرسشنامه بازگشت داده شد و با توجه به اين پرسشنامه هابودكه نتايج اين پژوهش بدست آمد.

 

 

 

پ ) ابزارگردآوري داده ها :

ابزارجمع آوري اطلاعات دراين پژوهش پرسشنامه است .اين پرسشنامه شامل 20 سوال مي باشد كه اين سوالات با توجه به فرضيه هاي پژوهش توسط استادراهنما آقاي دكترحقيقي تهيه وتنظيم شده است .

جدول شاخصهاي فرضيه ها و سوالات مربوطه به هرشاخص درپرسشنامه تحقيق :

رديف
   

شاخص مربوط به فرضيات
   

تعداد سوالات
   

سوالات مرتبط باشاخصهادرپرسشنامه

1
   

نظارت مديربراجراي برنامه هاي آموزشي مصوب
   

5
   

1-2-3-4-5

2
   

بررسي نتايج امتحانات وارائه بازخوردبه دبيران
   

5
   

6-7-8-9-10

3
   

نظارت مديربرچگونگي تخصص منابع مالي وامكانات فيزيكي مدرسه
   

5
   

11-12-13-14-15

4
   

ارزشيابي منظم عملكردمعلمان وارائه بازخوردبه آنها
   

5
   

16- 17-18-19-20

 
   

جمع كل
   

20
   

 

 

ت ) روائي و اعتبار پرسشنامه :

براي اين كه نتايج يك پژوهش يا تحقيق دقيق ترو حقيقي ترباشد بايدروائي و اعتبارپرسشنامه راموربررسي قرارداد. مقصودازاعتباريك وسيله اندازه گيري آن است كه اگرخصيصه موردسنجش را با همان وسيله (يا وسيله مشابه وقابل مقايسه باآن) تحت شرايط مشابه دوباره اندازه بگيريم نتايج حاصل تا چه حدمشابه ،دقيق و قابل اعتماداست .مقصودازروائي ان است كه وسيله اندازه گيري واقعاً بتواند خصيصه موردنظر را اندازه بگيردو نه متغيرديگري را .

پرسشنامه مقدماتي تهيه شده پيش از توزيع ميان پاسخگويان مورد نظربه 5 نفرازاعضاي هيئت علمي دانشگاه و چندين تن ازمسولين و دست اندركاران و كارشناسان ارائه شد وپس ازاصلاحات موردنيازبراي بدست آوردن روائي پرسشنامه اقدام به تكميل 20 نسخه از پرسشنامه دريك جامعه مشابه گرديد و روائي آنها محاسبه شدپس از ورود اطلاعات پرسشنامه به كامپيوتربااستفاده ازسيستم نرم افزاري spss  ضرايب آلفاي كرانباخ  مربوط محاسبه گرديد.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: نظارت

مطالب مرتبط

مبانی نظری وپیشینه پژوهش تأثير قدرت نظارتی سرپرست بر واکنش تیم حسابرسی نسب ب بررسی عملکرد(فصل دوم)

شناخت ديدگاه مديران مدارس در خصوص نحوه نظارت آموزشي


دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز

مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش شیوه ها و سبکهای مقابله ای( فصل 2)

مقاله بررسی تاثیر تغذیه بر رشد تحصیلی دانش آموزان

تحقیق گردشگری در استان یزد

روانشناسی انگیزش

رساله و پروژه معماری رساله طراحی موزه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هموار سازی سود (فصل 2)

مدیریت در حقوق و دستمزد

دانلود مقاله نمای دو پوسته نماد یک معماری پایدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی روشها و معیارهای ارزیابی متوازن (فصل دوم)